Bałtyk Apartamenty w Poddąbiu

gmina Ustka

ul. Promenada Słońca 1A

76-270 PODDĄBIE

tel: +48 609 809 199

email: biuro@apartamentypoddabie.pl

      Formularz kontaktowy

Informacja nt Ochrony Danych.

Od dnia 25.05.2018 obowiązuje RODO. Zasady umieszczone poniżej dotyczące polityki RODO w Firmie znam i akceptuję. Wysyłając dane jestem świadoma/y przysługujących mi uprawnień.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
Z dniem 25 maja 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwane dalej: Rozporządzeniem).
W związku z tym Joanna Widy BAŁTYK z siedzibą w Gdyni informuje, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Joanna Widy BAŁTYK z siedzibą w Gdyni, ul. M. Kopernika 80, NIP 118-091-51-95, e-mail: biuro@hotelbaltyk.pl
zwany dalej Firmą.
W Firmie utworzony został katalog Danych Osobowych w sprawie którego można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@hotelbaltyk.pl lub listownie na adres Firmy.
Firma przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Firmę lub usługę świadczoną przez Firmę oraz podmioty współpracujące z Firmą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
3) realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług przez Firmę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
4) rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
5) realizacji przez Firmę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
6) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
7) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Firmę lub usług świadczonych przez Firmę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
8) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Firmę w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Firmy, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
1) podmioty i organy, którym Firma jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty oraz organy uprawnione do otrzymania od Firmy danych osobowych lub uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2) podmioty, którym Firma powierzyła wykonywanie czynności księgowych lub czynności związanych z działalnością Firmy na rzecz Firmy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3) biura informacji gospodarczej, działające na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
4) podmioty współpracujące z Firmą, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:
1) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Firma lub usługę świadczoną przez Firma, podmioty współpracujące Firmą
2) obowiązywania umowy zawartej z Firmą, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem
prawnym Firmy wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Firmę w związku z prowadzoną działalnością
lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Firmy, na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
4) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w
związku z obowiązkiem prawnym Firmy wynikającym z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
Jednocześnie informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Firmę Państwa
danych osobowych, przysługuje Państwu
1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
Rozporządzenia;
6) prawo do przenoszenia danych do innego administratora, na podstawie art. 20
Rozporządzenia.
Ważne:
W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych,
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Firmę Państwa danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych w celu zawarcia i realizacji umowy z Firmą ma charakter dobrowolny,
jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji
umowy z Firmą.

Imię i nazwisko *

Email *

Telefon *

Temat

Wiadomość

© 2016 by Joanna Widy. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now